Vi tilbyder


BYGHERRERÅDGIVNING

LPM kan tilbyde bygherrerådgivning til alle former for projekter. Vi vil sikre, at bygherren får formuleret krav og ønsker til nye udbudsprojekter, så det ønskede resultat opnås. LPM vil være behjælpelig med input og sparring via firmaets mange erfaringer.


PROJEKTERING & PROJEKTLEDELSE

LPM kan tilbyde bygherren projektering indenfor alle byggeriets faggrupper. Via et tæt samarbejde på kontoret udnyttes alle erfaringer og de enkelte faggrupper koordineres for at sikre et veldesignet teknisk byggeri.

LPM indgår meget gerne i tæt samarbejde med øvrige rådgivere ligesom LPM tilbyder, at forestå projektledelsen.

 

UDBUD & BYGGELEDELSE

LPM udfører udbudsmateriale til brug for tilbudsgivning hos entreprenørerne. Et udbudsmateriale kan udformes på forskellige måder og vi finder sammen med bygherre den ønskede form, som stemmer overens med projektets størrelse og bygherrens ønsker.

LPM kan forestå byggeledelsen på pladsen og sikre bygherren, at han får det ønskede projekt til den aftalte pris og tid. Igennem processen vil LPM være bygherren behjælpelig med, at få foretaget de nødvendige afklaringer og med rådgivning om evt. uforudsete forhold, som måtte opstå undervejs.

LPM har forestået byggeledelse på såvel små som store byggerier igennem firmaets historie og har heraf opnået stor erfaring til brug for bygherren.

 

ENERGIRAMMEBEREGNING (/VARMETABSBEREGNING)

Energirammeberegninger er krævet for nybyggeri og ombygningsarbejder af større omfang og/eller hvor bygning ændrer anvendelse. LPM tilbyder udførelse af energiramme for bygherren eller dennes rådgiver. Energirammen udføres på grundlag af projektmateriale og/eller de stedlige forhold og indeholder beregning af bygningens varmebehov og energiforbrug til tekniske installationer.

Er der tale om tilbygning (eller en mindre ombygning) stilles der ikke krav om energirammeberegning. Konstruktionerne skal dog fortsat opfylde de energimæssige krav iht. bygningsreglement, hvilket dokumenteres via en varmetabsberegning. Varmetabsberegningen har et mindre omfang end energirammen. LPM kan være behjælpelig med beregning.

 

STATISKE BEREGNINGER

Statiske beregninger dokumenterer bæreevnen af en bygning eller konstruktionsdel. Ved byggetilladelser kræves statiske beregninger.

LPM udfører statiske beregninger for alle typer byggerier fra fundament til tag. Er der blot behov for beregning/dokumentation af en enkelt stålbjælke kan LPM også være behjælpelig med det. Vi arbejder med alle typer af materialer og beregner træ, beton, stål, tegl m.m.

 

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

LPM kan udføre et myndighedsprojekt til bygherren til brug for ansøgning om byggetilladelse. Et myndighedsprojekt vil typisk omfatte plantegning, snit og facader, statiske beregninger, samt kloak- og (evt) ventilationsprojekt. LPM er naturligvis også behjælpelig med ansøgningen.

 

DIMENSIONERING AF INSTALLATIONER (KLOAK/AFLØB/DRÆN, VAND, VARME, SANITET, GAS, VENTILATION OG EL)

LPM udfører dimensionering og projektering indenfor alle former for installationer; f.eks. kloak, vand, varme, valg af sanitet, gas, el og ventilation. LPM har stor erfaring med de forskellige typer af installationer og kan være bygherren behjælpelig med rådgivning og projektering. Tilsvarende kan LPM være behjælpelig ved renovering eller udskiftning af eksisterende installationer og hjælpe bygherren med at træffe de hensigtsmæssige valg.

 

KLOAK, AFLØB, DRÆN

LPM har stor erfaring med udarbejdelse af kloak- og afløbsplaner. Vi dimensionerer forsinkelsesbassin og er behjælpelig med sikring af f.eks. kældre mod grundvand.

 

VAND OG VARME

LPM dimensionerer og projekterer vandanlæg inkl. varmtvandsbeholder og valg af sanitetsudstyr. Tilsvarende tilbydes for varmeanlæg til både fjernvarme og naturgas. LPM udnytter firmaets erfaringer til at give bygherren et driftssikkert og pålideligt system med gode valg af materialer.

 

VENTILATION

Sikring af et godt indeklima i bygherrens bygninger er vigtigt for LPM. Vi har stor erfaring med dimensionering og projektering af ventilationssystemer tilpasset bygherrens behov og ønsker til indeklima.

LPM tilbyder projektering af store og små anlæg og har erfaringer indenfor både centrale/decentrale anlæg og anlæg med konstant/variabel volumenstrøm. Vi er opdaterede på krav til brandsikring og kan rådgive om hensigtsmæssige løsninger, som opfylder krav.

LPM kan være behjælpelige med koordinering af CTS-styring af anlæg.

 

EL

En bygnings el-installation kan udføres på mange forskellige niveauer; hver bygherre (og bygning) har sine unikke behov indenfor både stærk- og svagstrøm. LPM tilbyder bygherren sparring ift. valg af hensigtsmæssig el-installation, omfang heraf, samt evt. sammenkobling med eksisterende forhold.

LPM er behjælpelig inden for el-installationer til brandsikring, som f.eks. ABA (automatisk brandsikringsanlæg) og ABDL (automatisk branddørs lukning).

Indenfor svagstrøm kan LPM koordinere udførelsen af bl.a. AIA (automatisk indbrudsalarm), ADK (adgangskontrol) og styring af solafskærmning. Mange nye bygninger udføres med solceller. LPM kan udføre beregning af nødvendigt omfang af solceller, som typisk er relevant ift. opfyldelse af energirammer.

Herudover kan bygherren have specifikke behov til el-installationer, som LPM vil indarbejde i projekt efter dialog med bygherren.

 

BRANDTEKNIK

Sikring mod brand sker ved både passive og aktive tiltag, hvor bygning vurderes ift. udformning og brug. Gennem opdaterede normer og de nyeste anvisninger giver LPM bygherren den nødvendige rådgivning til sikring af byggeri mod brand.

LPM kan være bygherren behjælpelig med udarbejdelse af brandplaner og dialog med brandmyndigheder om konkrete forhold, som gør sig gældende i det givne projekt.

LPM rådgiver om konstruktive forhold, installationsmæssige forhold og el-installationer til sikring mod brand.

 

RÅDGIVNING VEDR. KØB AF HUS / BYGNING

At stå overfor køb af ejendom er en stor milepæl hos de fleste mennesker. Gør man et godt køb?

LPM tilbyder at stå på huskøberens side og give en grundig vurdering af bygningens tilstand og rådgive ift. omkostninger til evt. istandsættelse.

 

RÅDGIVNING VEDR. FUGT/SKIMMEL

Fugt og skimmel i bygninger kan medføre store sundhedsmæssige konsekvenser og skal håndteres i tide. LPM kan være behjælpelig i vurdering af omfang og årsag til vækst. LPM kan stå for igangsættelse af tests og laboratorieundersøgelser, samt koordinering af den nødvendige afhjælpning.

 

KIRKEBYGGERI OG MENIGHEDSHUSE

LPM har stor erfaring indenfor kirkeligt byggeri og renovering. Igennem en lang årrække har LPM, i samarbejde med flere arkitektfirmaer, stået for renovering af kirkebyggeri, udførelse af varmeinstallationer, nybyggeri af menighedshuse m.m. LPM har hentet erfaringer med de tidligere tiders byggemetoder og vedligehold heraf.

Der er udført arbejder på kirkebyggerier rundt om i hele landet. Af de mest prominente byggerier står diverse vedligeholdelsesarbejder på Ribe Domkirke og arbejder i Odense Domkirke, samt opførelse af menighedshuset Ansgargaarden (med Creo Arkitekter) til Ansgar kirke i Odense.

 

MILJØSANERING

Før nedrivning og/eller renovering af bygninger, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, har bygherren pligt til, at identificere farlige stoffer i sin bygning; både for korrekt bortskaffelse af farligt affald og af hensyn til arbejdsmiljø og sundhed hos den udførende entreprenør. Dette gøres ved at foretage en miljøscreening inden nedrivnings- eller renoveringsarbejder opstartes. LPM har erfaring med koordinering af screeningsundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmateriale til miljøsanering af byggeri og byggeledelse under udførelsesarbejdet.

 

SIKKERHEDSKOORDINERING FOR BYGHERREN

En bygherre er forpligtet til at sikre sikkerhedskoordinering på sin byggeplads. Dette omfatter fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og sundhed for byggepladsens medarbejdere. LPM har den lovpligtige uddannelse til at varetage sikkerhedskoordineringen for bygherren.

 

BÆREDYGTIGT BYGGERI (MILJØFORUM FYN)

LPM vil gerne tage ansvar for udførelse af bæredygtigt byggeri og har opnået miljødiplom hos MiljøForum Fyn, som er et netværk på Fyn, som har til formål at fremme arbejdsmiljø, klima og bæredygtighed og hjælpe virksomheder til profilering på grøn omstilling.

LPM kan hjælpe bygherren til, at sætte fokus på et sundt og bæredygtigt byggeri ved valg af hensigtsmæssige materialer og arbejdsprocesser. Dette kan tage udgangspunkt i ”Den Fynske Model” udviklet af MiljøForum Fyn eller aftales nærmere efter bygherrens ønske.

 

MILJØGODKENDELSER

Virksomheder med forurenende arbejder eller processer iht. Miljøstyrelsen skal sikre sig en miljøgodkendelse forud for nybyggeri, udvidelse eller ændring af bygninger eller drift. LPM tilbyder at være behjælpelig i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelser og har erfaringer fra diverse industrivirksomheder.

 

KØLE-, MASKIN- OG PROCESINSTALLATIONER

LPM kan være behjælpelig med projektering og byggeledelse ifm. køle-, maskin- og procesinstallationer.


L. P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S

Munkehatten 19 • DK-5220 Odense SØ • Tlf. +45 66 11 52 43 • Mail: lpm@lpmadsen.dk

L. P. Madsen Rådgivende Ingeniører A/S
CVR: 77 47 91 12

Munkehatten 19
5220 Odense SØ


Programmeret og hosted af nordicweb